Witamy w Vortex Oil

Nawadnianie złóź i wydobycie ropy naftowej staje się bardziej efektywne, mniej kosztowne i przyjazne dla środowiska

100% NEUTRALNOŚĆ DLA ŚRODOWISKA

Specyficzny rodzaj przepływu w urządzeniu Vortex modyfikuje strukturę wody nie wykorzystując żadnych szkodliwych substancji

40-70% WIĘKSZE WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ

Kropelki ropy oraz cząsteczki minerałów są rozbijane na mniejsze zwiększając penetrację mikroporów przez wodę w warstwach roponośnych

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE WODY NAWET DO 4 CYKLI

Woda odseparowana od ropy ponownie jest wykorzystywana w kolejnych cyklach zatłaczania do złoża

BRAK DODATKOWEGO ZASILANIA ENERGIĄ

Źródłem energii jest tylko ciśnienie i wydatek tłoczena oraz prawa fizyki

Nowa Generacja Urządzeń

Nasze Zalety

Dzięki hydromechanicznemu efektowi „kruszenia” cząsteczek minerałów do mniejszych rozmiarów proces wydobycia ropy naftowej nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów stosowanych zazwyczaj na złożach ropy naftowej w zaawansowanej fazie eksploatacji, a których implementacja wiąże się z przerywaniem procesu wydobycia. Naszą główną zaletą jest fakt, że urądzenie Vortex pracuje niejako w tle, bez zatrzymywania odwiertów eksploatacyjnych czy iniekcyjnych dając ciągły, pozytywny efekt podczas całego procesu, a efektywność wykorzystania zatłacznej wody wzrasta 4-krotnie. Ponadto nasze urządzenie jest całkowicie ekologiczne i nie oddziaływuje negatywnie na środowisko.

Brak przerw w rutynowych pracach exploatacyjnych

Długofalowy efekt

Gwarantowany pozytywny skutek

Przyjazne dla środowiska

O nas

Vortex Oil Engineering S.A. (VOE) jest firmą typu start-up z sektora naftowo-gazowego z siedzibą w Warszawie dostarczającą najnowszej generacji energooszczędne i ekologiczne urządzenia zwiększające kumulatywne wydobycie ropy naftowej.

about

My Projektujemy, Rozwijamy i Produkujemy

VOE projektuje, rozwija i produkuje urządzenia, które następnie są instalowane na rurociągach do zatłaczania wody, bezpośrednio przy głowicach odwiertów iniekcyjnych. Urządzenia te działają jak hydroakustyczne młynki rozdrabniające krople ropy i cząstki minerałów zawartych w strumieniu zatłaczanej wody. Parametry urządzeń są kalibrowane przy użyciu numerycznego modelowania hydrodynamiki przepływów CFD. Skuteczność technologii Vortex jest tak wysoka, że nie ma potrzeby stosowania innych, klasycznych metod trzecich sczerpywania złóż ropy naftowej (IOR/EOR).

9 poziom przemysłowego zastosowania (TRL Level 9)

Umowa o poufności z firmą Długotrwałe.

Video

1M €

Już zainwestowane

3

Kraje są włączone w projekt

28

Wyprodukowanych urządzeń

9

Osobowy zespół

Produkt i Zakres Jego Zastosowań

Głównym produktem firmy Vortex Oil Engineering jest „urządzenie Vortex” stanowiące integralną część układu zatłaczającego wodę, które montuje się bezpośrednio przy głowicy odwiertu iniekcyjnego.

Urządzenie składa się z obudowy, dwóch połączeń kołnierzowych z pierścieniami uszczelniającymi oraz zasadniczej komory Vortex, która jest aktywną częścią urządzenia montowaną wewnątrz obudowy. Minimalne parmetry pracy odwiertu do zatłaczania wody na którym urządzenie VORTEX będzie efektywnie działać to: 

Wydatek tłoczenia wody: min 60 m3/d

Ciśnienie tłoczenia na głowicy: min 55-60 bar

Po zainstalowaniu urządzenie nie wymaga do pracy żadnego zasilania zewnętrznego ani częstej konserwacji, gdyż nie zawiera żadnych części ruchomych natomiast jako źródło energii wykorzystuje ono jedynie ciśnienie i wydatek wody wewnątrz rurociągu tłoczącego.

Opis Technologii

Technologia firmy Vortex Oil Engineering zaprojektowana i stworzona została jako innowacyjna, wtórna metoda wydobycia ropy naftowej, która radykalnie zwiększa stopień sczerpania złóż. Opiera się ona na hydromechanicznym oddziaływaniu na wodę i polega na formowaniu zmiennego strumienia przepływu tzw. „przepływu Vortex” wewnątrz rurociągu zatłaczającego, tuż przed wpłynięciem wody do odwiertu. Ten specyficzny rodzaj przepływu formowany jest w wewnątrz specjalnie zaprojektowanej i wykonanej komory Vortex, działającej jak rodzaj młynka generującego wspomniany strumień Vortex oraz hydroakustyczne wibracje. Woda przepływając przez urządzenie wpływa do komory Vortex, gdzie zaczyna dynamicznie wirować i uzyskuje wibracje akustyczne. Specjalnie dopasowane parametry komory oraz częstotliwości akustyczne znacząco redukują rozmiary resztkowych kropelek ropy oraz cząsteczek minerałów (piasek, sól, itp.) zawartych w zatłaczanej wodzie. W przypadku zamontowania urządzenia na spodzie odwiertu generowane wibracje akustyczne, rozprzestrzeniając się wewnątrz formacji porowatej, zwiększają jej przepuszczalność efektywną dla ropy, a także zapobiegają koagulacji koloidów i układów dyspersyjnych w płynach nasycających pory i szczeliny złoża. Powyższe zjawiska utrzymują również obniżoną lepkość płynów złożowych zwiększając przez to wydobycie ropy naftowej i redukcję wykładnika wodnego, zwłaszcza w przypadku złóż wodnonaporowych.

about

Nasz Zespół

Naszą kadrę kierowniczą stanowią w większości osoby zaangażowane w projekt od ponad dekady

team member image
PREZES ZARZĄDU, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

Sergey Jakimov

Magister Prawa i Finansów, specjalista w prowadzeniu działalności biznesowej i zarządzaniu firmami, a także budowaniu kanałów sprzedażowych. Uczestnik szczytu biznesowego krajów nadbałtyckich o tematyce energetycznej i medycznej „Baltic Forbes 30under30”.

team member image
WICEPREZES ZARZĄDU, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL

Martins Stirans

Magister Ekonomii, 20 lat doświadczenia na wyższych szczeblach zarządzania w przemyśle naftowym. Prezes Zarządu „Łotewskiego Stowarzyszenia Hadndlu Paliwami”

team member image
DYREKTOR FINANSOWY, PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Alexander Mokrecki

Magister Ekonomii, wysoce wykwalifikowany specjalista z zakresu analiz inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Skontaktuj się z Nami

office@vortex-oil.com

Władysława Pytlasińskiego 10/12 lok.14, Warszawa, 00-777, Polska

"Vortex Oil Engineering S.A realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem projektu jest opracowanie rozwiązania pozwalającego na zwiększenie efektywności wydobycia ropy naftowej. Wartość projektu wynosi 3 000 000 zł, wartość dofinansowania 2 400 000 zł.

Dla udziałowców

Warszawa, 30 września 2020 r.

WEZWANIE DO ZLOŻENIU DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki Vortex Oil Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000610699, REGON: 364128436, NIP: 5213728662 („Spółka”), o kapitale zakładowy wniesionym i wpłaconym w całości, tj. w wysokości 284.640,00 zł, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza dokumentów akcji, w tym odcinków zbiorowych oraz warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich lub innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.


Dokumenty należy składać w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00 w siedzibie Spółki: ul. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa lub w innym terminie i miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu indywidualnych warunków złożenia dokumentów akcji z pełnomocnikiem zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji –Panem Martinšem Stiransem; nr tel. +371 29206494, e-mail: ms@vortex-oil.com.


Dokumenty mogą być złożone osobiście lub przez umocowanego pełnomocnika po uprzednim przedłożeniu Spółce pełnomocnictwa w formie pisemnej w oryginale lub co najmniej kopii poświadczonej za zgodność.


Złożenie dokumentów w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi lub umocowanemu pełnomocnikowi Akcjonariusza.


Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.


Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), tj. do 1 marca 2026 r.


Dodatkowe informacje w zakresie procesu dematerializacji akcji lub procedury składania dokumentów akcji można uzyskać u pełnomocnika zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji – Pana Martinša Stiransa, nr tel. nr tel. +371 29206494, e-mail: ms@vortex-oil.com.


Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz regulamin rejestru akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.vortex-oil.com oraz do wglądu w siedzibie Spółki.


Kolejne wezwanie do złożenia dokumentów akcji zostanie przesłane w formie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej oraz równolegle ogłoszone na stronie internetowej https://www.vortex-oil.com w dniach 14 września – 30 września 2020 r.


Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.

WEZWANIE DO ZLOŻENIU DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki Vortex Oil Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000610699, REGON: 364128436, NIP: 5213728662 („Spółka”), o kapitale zakładowy wniesionym i wpłaconym w całości, tj. w wysokości 284.640,00 zł, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza dokumentów akcji, w tym odcinków zbiorowych oraz warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich lub innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.


Dokumenty należy składać w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00 w siedzibie Spółki: ul. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa lub w innym terminie i miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu indywidualnych warunków złożenia dokumentów akcji z pełnomocnikiem zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji –Panem Martinšem Stiransem; nr tel. +371 29206494, e-mail: ms@vortex-oil.com. Dokumenty mogą być złożone osobiście lub przez umocowanego pełnomocnika po uprzednim przedłożeniu Spółce pełnomocnictwa w formie pisemnej w oryginale lub co najmniej kopii poświadczonej za zgodność.


Złożenie dokumentów w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi lub umocowanemu pełnomocnikowi Akcjonariusza. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.


Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), tj. do 1 marca 2026 r.


Dodatkowe informacje w zakresie procesu dematerializacji akcji lub procedury składania dokumentów akcji można uzyskać u pełnomocnika zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji – Pana Martinša Stiransa, nr tel. nr tel. +371 29206494, e-mail: ms@vortex-oil.com. Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz regulamin rejestru akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.vortex-oil.com oraz do wglądu w siedzibie Spółki.


Kolejne wezwanie do złożenia dokumentów akcji zostanie przesłane w formie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej oraz równolegle ogłoszone na stronie internetowej https://www.vortex-oil.com w dniach 14 listopada – 30 listopada 2020 r.


Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.


WEZWANIE DO ZLOŻENIU DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki Vortex Oil Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000610699, REGON: 364128436, NIP: 5213728662 („Spółka”), o kapitale zakładowy wniesionym i wpłaconym w całości, tj. w wysokości 284.640,00 zł, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza dokumentów akcji, w tym odcinków zbiorowych oraz warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich lub innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.


Dokumenty należy składać w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00 w siedzibie Spółki: ul. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa lub w innym terminie i miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu indywidualnych warunków złożenia dokumentów akcji z pełnomocnikiem zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji –Panem Martinšem Stiransem; nr tel. +371 29206494, e-mail: ms@vortex-oil.com.


Dokumenty mogą być złożone osobiście lub przez umocowanego pełnomocnika po uprzednim przedłożeniu Spółce pełnomocnictwa w formie pisemnej w oryginale lub co najmniej kopii poświadczonej za zgodność.


Złożenie dokumentów w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi lub umocowanemu pełnomocnikowi Akcjonariusza.


Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.


Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), tj. do 1 marca 2026 r.


Dodatkowe informacje w zakresie procesu dematerializacji akcji lub procedury składania dokumentów akcji można uzyskać u pełnomocnika zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji – Pana Martinša Stiransa, nr tel. nr tel. +371 29206494, e-mail: ms@vortex-oil.com.


Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz regulamin rejestru akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.vortex-oil.com oraz do wglądu w siedzibie Spółki.


Kolejne wezwanie do złożenia dokumentów akcji zostanie przesłane w formie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej oraz równolegle ogłoszone na stronie internetowej https://www.vortex-oil.com w dniach 14 grudnia – 30 grudnia 2020 r.


Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.

WEZWANIE DO ZLOŻENIU DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki Vortex Oil Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000610699, REGON: 364128436, NIP: 5213728662 („Spółka”), o kapitale zakładowy wniesionym i wpłaconym w całości, tj. w wysokości 284.640,00 zł, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza dokumentów akcji, w tym odcinków zbiorowych oraz warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich lub innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.


Dokumenty należy składać w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00 w siedzibie Spółki: ul. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa lub w innym terminie i miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu indywidualnych warunków złożenia dokumentów akcji z pełnomocnikiem zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji –Panem Martinšem Stiransem; nr tel. +371 29206494, e-mail: ms@vortex-oil.com.


Dokumenty mogą być złożone osobiście lub przez umocowanego pełnomocnika po uprzednim przedłożeniu Spółce pełnomocnictwa w formie pisemnej w oryginale lub co najmniej kopii poświadczonej za zgodność.


Złożenie dokumentów w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi lub umocowanemu pełnomocnikowi Akcjonariusza.


Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.


Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), tj. do 1 marca 2026 r.


Dodatkowe informacje w zakresie procesu dematerializacji akcji lub procedury składania dokumentów akcji można uzyskać u pełnomocnika zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji – Pana Martinša Stiransa, nr tel. nr tel. +371 29206494, e-mail: ms@vortex-oil.com.


Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz regulamin rejestru akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.vortex-oil.com oraz do wglądu w siedzibie Spółki.


Kolejne wezwanie do złożenia dokumentów akcji zostanie przesłane w formie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej oraz równolegle ogłoszone na stronie internetowej https://www.vortex-oil.com w dniach 14 stycznia – 30 stycznia 2021 r.


Niniejsze wezwanie jest 4 z 5.

WEZWANIE DO ZLOŻENIU DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki Vortex Oil Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Władysława Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000610699, REGON: 364128436, NIP: 5213728662 („Spółka”), o kapitale zakładowy wniesionym i wpłaconym w całości, tj. w wysokości 284.640,00 zł, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza dokumentów akcji, w tym odcinków zbiorowych oraz warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich lub innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki w celu przeprowadzenia obligatoryjnego procesu ich dematerializacji.


Dokumenty należy składać w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00 w siedzibie Spółki: ul. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa lub w innym terminie i miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu indywidualnych warunków złożenia dokumentów akcji z pełnomocnikiem zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji –Panem Martinšem Stiransem; nr tel. +371 29206494, e-mail: ms@vortex-oil.com.


Dokumenty mogą być złożone osobiście lub przez umocowanego pełnomocnika po uprzednim przedłożeniu Spółce pełnomocnictwa w formie pisemnej w oryginale lub co najmniej kopii poświadczonej za zgodność.


Złożenie dokumentów w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi lub umocowanemu pełnomocnikowi Akcjonariusza.


Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.


Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), tj. do 1 marca 2026 r.


Dodatkowe informacje w zakresie procesu dematerializacji akcji lub procedury składania dokumentów akcji można uzyskać u pełnomocnika zarządu Spółki ds. procesu dematerializacji akcji – Pana Martinša Stiransa, nr tel. nr tel. +371 29206494, e-mail: ms@vortex-oil.com.


Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz regulamin rejestru akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.vortex-oil.com oraz do wglądu w siedzibie Spółki.


Niniejsze wezwanie jest 5 z 5.